Khách du lịch đang dạo bước, lập tức người bán dừa dạo bám theo chèo kéo, đưa gánh lên vai khách.
.

[IMG][IMG]

Advertisements